نمایش رویدادهای پایان یافته

ویکی X پروژه ای است با هدف همراهی هنرمندانی که در قدم های ابتدایی راهشان هستند و یا برای فکر و ایده خود نیازمند منابعی برای اجرا هستند.

x: برای رسیدن به این هدف پلتفرم رو به رو را پر کنید،

x: و برای هماهنگی وقت مصاحبه و ارائه پلتفرم تماس حاصل فرمایید.

88342063-4 21(98)+

مجموعه - ویکی X